ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden bepalen, onverminderd de toepassing van de bijzondere voorwaarden, de respectieve verplichtingen van de contracterende partijen bij verkopen door onze diensten. Door de overeenkomst of de bestelbon te ondertekenen of door de bestelling te bevestigen, erkent onze medecontractant uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij ze aanvaardt. De bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven van toepassing. Alleen afwijkingen waarmee wij schriftelijk hebben ingestemd, kunnen de toepassing van deze algemene voorwaarden wijzigen. Er wordt overeengekomen dat bij tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van onze medecontractanten en de onze, de laatste prevaleren.

2. Geldigheid van de offertes

Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen zijn onze offertes geldig gedurende 30 (dertig) kalenderdagen vanaf de dag van uitgifte.

3. Bestellingen

Bestellingen die ons worden toevertrouwd, zijn voor ons pas bindend nadat we ze schriftelijk hebben bevestigd. Wijzigingen die de klant aan zijn bestelbon of aan onze offerte heeft aangebracht, zijn pas geldig op voorwaarde dat wij ze schriftelijk hebben aanvaard en bevestigd. Wanneer een bestelling eenzijdig door de medecontractant wordt geannuleerd, behouden wij ons het recht voor een vergoeding te eisen die gelijk is aan 30% van het totaalbedrag van de bestelling.

4. Termijnen

De voor onze diensten of leveringen vastgelegde termijnen worden, tenzij anders bepaald, slechts ter informatie gegeven. Als een termijn dwingend is, moet hij duidelijk als dusdanig op de bestelbon worden vermeld. In dit geval kan de koper bij laattijdige levering aanspraak maken op een schadevergoeding die echter niet hoger kan zijn dan 10% van de totaalprijs van de bestelling. Zelfs in dit geval ontslaan volgende omstandigheden (geen limitatieve lijst) ons van onze termijnen:

  1. Gevallen van overmacht (inclusief stakingen, technische voorvallen, vertraging van de leverancier of derde-dienstverlener en gebrek aan arbeidskrachten);
  2. Als de betalingsvoorwaarden niet worden in acht genomen;
  3. Als de klant tijdens de werkzaamheden beslist om veranderingen door te voeren.
  4. Als wij de gewenste informatie niet binnen de gespecificeerde termijn van de klant krijgen.

5. Gegevensoverdracht

De overdracht van de gegevens van de klant om ze in de software te integreren, is nooit in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen. Er wordt steeds een offerte voor opgemaakt. De overdracht van de gegevens van de klant vanaf de Esimmo-software naar een andere drager is nooit in de onderhoudsovereenkomst inbegrepen. Er wordt steeds een offerte voor opgemaakt. De gegevens van de klant worden dan in de vorm van een Microsoft Excel- of .TXT, of .XML-bestand aan de klant overgemaakt.

6. Prijzen

De vastgestelde prijzen worden uitgedrukt in euro excl. btw. Tenzij anders bepaald zijn de transportkosten niet inbegrepen. Zij worden afzonderlijk gefactureerd. Onze prijzen komen in principe niet in aanmerking voor herziening. EVOSYS kan echter wijzigingen van het btw-tarief die vóór de leveringsdatum zouden worden doorgevoerd evenals wettelijke indexaanpassingen in de prijzen doorberekenen.

7. Betaling

De facturen moeten binnen dertig dagen aan onze maatschappelijke zetel worden betaald. Bij een betalingsachterstand van meer dan één maand mag Evosys de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of zijn dienstverlening beperken. Na deze termijn is op alle onbetaalde facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele interest van 12% per jaar verschuldigd, met een minimumpercentage conform het percentage voorzien door artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Alle op de vervaldag onbetaalde facturen mogen bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire en niet te verlagen vergoeding van 15% van het resterende onbetaalde bedrag met een minimum van 50,-€ per factuur. Bij een achterstand van twee maanden mag Evosys de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen.

Bezwaren in verband met een factuur moeten wij binnen zeven dagen nadat ze is verzonden, ontvangen hebben.

8. Opzegging-ontbinding wegens wanprestatie van een medecontractant

De bepalingen hiervoor houden geen verzaking in van ons recht om bij wanbetaling of wanneer de medecontractant zijn verplichtingen niet nakomt, en indien wij dit verkiezen, de ontbinding of de opzegging van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen. Bij opzegging-ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van een medecontractant is aan de andere een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de totaalprijs verschuldigd.

9. Back-upkopieën

De aandacht van de klant is gevestigd op de noodzaak om zijn computerinstallatie regelmatig te back-uppen. De klant is er speciaal attent op gemaakt dat hij zijn installatie altijd moet back-uppen, voor hij nieuwe software installeert of bestaande software upgradet; deze regel geldt ook voor de Evosys-software. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant als enige verantwoordelijk is voor de back-upkopieën en dat Evosys nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet-nakoming van deze voorzichtigheidsverplichting.

10. Geschillen

1. Bij opeenvolgende overeenkomsten, of het nu gaat om een gebruikslicentie of een onderhoudsovereenkomst, annuleert de recentste de vorige, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Alle kwesties betreffende de gebruikslicentie, de dienstverleningsovereenkomst en de betrekkingen tussen Evosys en de klant worden geregeld overeenkomstig de Belgische wet van 30 juni 1994 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's en het Belgische recht.

Bij betwisting tussen de partijen of vordering tot betaling zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. Veranderingen aan de overeenkomst

Alle veranderingen van de bijzondere of deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd in een aanhangsel dat door alle partijen wordt ondertekend.

12. Deelbaarheidsbeding

De ongeldigheid of onwettigheid van een van de bepalingen in de tussen de partijen gesloten overeenkomsten (bijzondere en algemene voorwaarden) brengt geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de andere voorwaarden van de tussen de partijen gesloten overeenkomst met zich mee. Deze bepalingen blijven onverminderd geldig.

13. Aansprakelijkheid

Klachten over de door Evosys verleende diensten worden alleen in aanmerking genomen, als ze binnen 7 dagen na verlening van de diensten per aangetekende brief worden meegedeeld. De factuur of een kopie van de factuur dienen bij de klacht te worden gevoegd.

De schadevergoeding kan in geen geval hoger zijn dan het gefactureerde bedrag dat voorwerp is van het geschil.

14. Periode en opzegging

Contracten betreffende licenties, abonnementen, webhosting of onderhoud worden tussen Evosys en de klant afgesloten voor een periode van 12 maanden vanaf de ondertekening en worden vervolgens telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden, tenzij het contract door één van de betrokken partijen wordt opgezegd met een vooropzeg van 3 maanden.